Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

Ул. “ Кирил и Методий” 33
телефони:
(064) 823 296 - Директор
(064) 823 959 - Пом. Директори
(064) 820 150 - Гл. Счетоводител

За повече информация - пишете ни.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Нашите възпитаници -

Документи

- Галерия -

Списък с документи / ДЗИ 2017 / План за последователна и целенасочена информационна кампания за ДЗИ 2017г.
A+ R A-

План за последователна и целенасочена информационна кампания за ДЗИ 2017г.

1. Публикуване на сайта на училището следната информация за ДЗИ: ; 1) текуща информация за ДЗИ; 2) график за провеждане на ДЗИ I Срок; 15.01.2017 г. Отговорник: ЗДУД

2. Издаване на Заповед на директора за определяне на Училищна зрелостна комисия и Комисия за подготовка и провеждане на ДЗИ и запознаване на членовете на комисиите със задълженията им. Срок; до 10.02.2017 г. Отговорник: Директор

3. Въвеждане и изпращане на оценители, квестори и консултанти и подаване на информация за сградата, стаите и броя на местата в залите от директора на до регионалната комисия за организиране н провеждане на ДЗИ. Срок; до 17.02.2017 г. Отговорник: Директор

4. Провеждане на работна среща с класните ръководители на ХІІ класове за запознаването им със Заповедта на Министъра и План за провеждане на информационната кампания за ДЗИ 2017. '••

Срок; 15.01.2017 г.  Отговорник: Директор, ЗДУД

5. Провеждане на час на класа и родителска среша за запознаване на родители и зрелостници с документите за ДЗИ, : Срок: 17.03.2017 г. Отговорник: Директор, класни ръководители

6. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт. Срок: 06.03.2017 г. - 17.03.2017 г. Отговорник: класни р-ли, Директор

7. Издаване на служебни бележки за подадено заявление за допускане до ДЗИ Срок: до 17.03.2017 г. Отговорник: класни р-ли. Директор

8. Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ. Срок: до 20.03.2017 г. Отговорник: ЗДУД

9. Обявяване на списъците с допуснатите до ДЗИ зрелостници и тяхното разпределение по училища, сгради и зали. Срок: до 18.05.2017 г. Отговорник: ЗДУД

10. Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ. Срок: до 18.05.2017 г. Отговорник: ЗДУД

11. Обобщаване на информацията за допуснатите зрелостници и изпращане на справка до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ. Срок: до 18.05.2017 г. Отговорник: ЗДУД

12. Обявяване на резултатите от ДЗИ. Срок: до 14.06.2017 г. Отговорник: ЗДУД

13. Обявяване  на  условията  и  мястото,  където   зрелостниците  могат  да разгледат оценените си писмени работя от ДЗИ. Срок: до 15.06,2017 г. Отговорник: ЗДУД

 

Жечка Димитрова Директор на НУИ „Панайот Пипков“ – гр. Плевен