График на дейностите по приемане на ученици в училищата по изкуствата за учебната 2017-2018 г., съгласно Наредба № 2 от 2016 г.

Вид дейност Срок
За І клас:
1 Подаване на документи за кандидатстване. Провеждане на консултации.

27.03.2017 г. – 31.03.2017 г.
18.04.2017 г. – 20.04.2017 г.

2

Провеждане на изпити за проверка на способностите

21.04.2017 г.
3 Обявяване на резултатите от изпитите. 21.04.2017 г.
4 Обявяване на списъците с приетите ученици. 24.04.2017 г.
5 Записване на приетите ученици. 24.04.2017 г. – 28.04.2017 г.
6

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места.

2.05.2017 г.
7 Попълване на незаетите места и записване на приетите ученици. 25.06.2017 г.
8 Утвърждаване на  осъществения държавен план-прием 30.06.2017 г.
За V, VІІІ и ІХ клас:
1

Подаване на документи за кандидатстване. Провеждане на консултации.

16.06.2017 г. – 22.06.2017 г.
16.06.2017 г. – 22.06.2017 г.

2 Провеждане на изпити за проверка на способностите.

23.06.2017 г. – 27.06.2017 г.,
по график на училището.

3 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. непосредствено след приключване на работата на изпитната комисия.
4 Обявяване на списъците с приетите ученици. 29.06.2017 г.
5 Записване на приетите ученици 29.06.2017 г. - 05.07.2017 г.
6 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места. 07.07.2017 г.
7 Попълване на незаетите места и записване на учениците. 14.07.2017 г. по график на училището
8 Утвърждаване на  осъществения държавен план-прием 20.07.2017 г.
back to top