Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

Ул. “ Кирил и Методий” 33
телефони:
(064) 823 296 - Директор
(064) 823 959 - Пом. Директори
(064) 820 150 - Гл. Счетоводител

За повече информация - пишете ни.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Нашите възпитаници -

Документи

- Галерия -

Списък с нормативни документи
A+ R A-
Нормативни документи
Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
НАРЕДБА № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата
НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
ЗАКОН за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните