Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

Новини

Ул. “ Кирил и Методий” 33
телефони:
(064) 823 296 - Директор
(064) 823 959 - Пом. Директори
(064) 820 150 - Гл. Счетоводител

За повече информация - пишете ни.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Нашите възпитаници -

Документи

- Галерия -

Търгове / Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПАВИЛИОН
A+ R A-

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПАВИЛИОН

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА “ПАНАЙОТ ПИПКОВ” ГР. ПЛЕВЕН
На основание чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на Обособената част от недвижим имот /дворно място/ - публична държавна собственост, с площ 6.00 кв. м. /шест квадратни метра/ за поставяне на преместваем обект – ПАВИЛИОН за продажба на пакетирани закуски, съгласно Разрешение за поставяне на преместваем обект № 50 от 14.09.2016 год., издадено от Главния архитект на Община Плевен на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ и съгласно схема, одобрена на 15.09.2016 год. от Главния архитект на Община Плевен.

Срок на наемното правоотношение – 1 /една/ година.

Начална тръжна наемна цена – 400,00 лева /четиристотин/ без включен ДДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 40.00 лева /четиридесет/ и се превежда по следната банкова сметка на „Общинска банка“ АД – клон гр. Плевен, IBAN: BG96SOMB91301031707701, BIC: SOMBBGSF.

Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на Национално училище по изкуствата “Панайот Пипков” гр. Плевен - www.nui-pleven.com Профил на купувача, или да бъде получена от деловодството на Национално училище по изкуствата “Панайот Пипков” гр. Плевен, от датата на публикуване на обявата за търга, до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу представен документ за платен депозит за участие.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден в деловодството на Национално училище по изкуствата “Панайот Пипков” гр. Плевен до 16:00 часа на 04.11.2016 год.

Оглед на обекта от кандидат – участник в търга може да бъде извършен до 16:00 часа на 04.11.2016 год.

Търгът ще се проведе на 07 ноември 2016 год. от 09:30 часа, в сградата на Национално училище по изкуствата “Панайот Пипков”- гр. Плевен

Документи свързани с търга:

Заповед
Договор проект
Списък
Приложение 1
Приложение 4

Още в тази категория Контролни листи »