Български (България)English (United Kingdom)

Предстоящи събития

33 “ Кирил и Методий” str
 tel: (064) 82 01 50

 For more information - contact us.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нормативни документи

- Our Students -

- Gallery -

Етичен кодекс на училищната общност
A+ R A-

Етичен кодекс на училищната общност

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА “ПАНАЙОТ ПИПКОВ” гр.Плевен

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Съгласно чл. 175 от Закона за предучилищно и училищно образование, обнародван в Държавен вестник, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016г.:
(1) Всяко училище има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на училището.
(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на видно място в училищната сграда.
(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.
Етичният кодекс на училищната общност в НУИ “П.Пипков”, гр. Плевен представя стандартите за етично поведение на работещите в сферата на образованието, на учениците, родителите, членовете на Обществения съвет и Училищното настоятелство. Той създава предпоставка за сплотена училищна общност като регламентира, подпомага и допълва личните усилия на всеки член на училищната общност за повишаване качеството на образованието и възпитанието.
Цели на училищния етичен кодекс:

-    Да представи основните принципи и ценности, които работещите с деца в училището трябва да познават и прилагат в своята практика.
-    Да утвърди волята на училищната образователна общност за морални и етични взаимоотношения. Да повиши общественото доверие към училището и учителите.
-    Да насочи поведението и подпомогне служителя в училището в решаването на етични дилеми в своята практика.
-    Да очертае моралните отговорности на работещите с деца, учениците, родителите и обществениците: към детето, към семейството, помежду им и към обществото.

РАЗДЕЛ I
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Работещите с деца изпълняват своите функции като се ръководят от основните ценности и принципи:
1. Детството е изключително важен период от живота на човека.
2. Семейството с най-естествената среда за развитието на детето.
3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.
4. На всяко дете е гарантирало правото на:
- свобода на изразяване на мнение;
- свобода на мисълта, съвестта и религия;
- формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно.
5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващи неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие, или форми на въздействие.
6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.
7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.
8. Всяко дете има право във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите му.
9. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.
10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.
11. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.
12. Всички членове на училищната общност се ръководят от следните принципи: почтеност, обективност, поверителност и компетентност.

Училищната общност съблюдава в действията си спазване на Конституцията на Република България и актуалния Закон за предучилищното и училищното образование.
РАЗДЕЛ ІІ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

I. ПОВЕДЕНИЕ И ОБЛИК НА УЧИТЕЛЯ
1. Учителят изпълнява своите професионални задължения в интерес на личностното израстване и развитие на всеки ученик.
2. Учителят дава личен пример с поведението си.
3. В работата си в никакъв случай не използва физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на ученика, родителите и колегите.
4. Учителят запазва училищна тайна и особености в семействата на учениците.
5. Учителят не изнася информация, която би намалила училищния имидж.
6. Учителят зачита вярванията и начина на живот на другите вероизповедания, съвместени в правовата държава.
7. Учителят не допуска дискриминация, основана на пол, раса, език, религия, убеждения, мнения, национален или социален произход.
8. При изпълнение на професионалните си задължения учителят търси подкрепата на родителите, Отдел “Закрила на детето”, Дирекция “Социално подпомагане”, Детска педагогическа стая и др.
9. Учителите сътрудничат с неправителствени организации и представители на обществеността, като запазват професионална независимост.
10. Учителят спазва стриктно своите задължения, съобразно своята длъжностна характеристика, Правилника за вътрешния трудов ред на учебното заведение и чл.219 от Закона за предучилищното и училищно образование, като носи отговорност за своите действия и бездействия.
11. Учителят не злоупотребява с правомощията си.
13. Учителят поддържа външен вид, който не уронва престижа на училището.
14. Учителят не трябва да употребява алкохол или упойващи вещества, които могат да повлияят при изпълнение на задълженията му.
15. Задължение на учителя е да бъде добронамерен, да проявява безпристрастност, индивидуален подход и уважение към учениците.
16. Задължение на учителя е да въвежда модерните форми на обучение, да преподава новите тенденции на съвременната наука, да поддържа висок стандарт на професионално поведение и компетентност, като постоянно обогатява знанията и уменията си.
17. Задължение на учителя е да поддържа постоянния контакт между членовете на училищната общност в условия на информираност и прозрачност.   
18. Директорът, в качеството си на ръководител, зачита достойнството и правата на подчинените си и е отговорен за заповедите, които издава, за тяхното изпълнение и последствията от тях, проявява отговорност към подчинените си, подпомага професионалното им развитие, насърчава ги, предприема при нужда корективни мерки.
19. Учителят изпълнява коректно и добросъвестно заповеди и задължения, съответстващи на закона и НЕ изпълнява заповеди, нареждащи му да извърши незаконни действия.
20. Учителят дава точен и обективен отчет пред директора за изпълнение на служебните задачи.
21.Учителите изграждат отношения на колегиалност и подкрепа. Между учителите НЕ се допускат никакви форми на дискриминация, некоректност и нелоялна конкуренция.
22. Учителят НЕ прави изказвания и призиви към колегите си за участие в мероприятия, нарушаващи обществения ред.
23. Учителят не се възползва от правомощията си с цел лично облагодетелстване или друга користна цел. Когато станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси, учителят уведомява директора за това. Не допуска да бъде поставен във финансова и друга зависимост от отделни лица, които могат да повлияят на обективното поставяне на оценки.
24. Основно право на учителя е да изисква от обществото и членовете на училищната общност уважение и признание за положения труд.
25. Учителят има решаваща роля за формирането на достойни личности и достойни граждани на обществото, основано на демократичните ценности в България.
26. Чрез обучение и морално възпитание учителят подготвя учениците за бъдещата им активност в гражданското общество.
27. Да допринася за постигането на законните и етични цели на училището.
28. Да спазва етичните правила, заложени в този кодекс.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
1. Отношенията в училищната общност се основават на взаимно уважение и толерантност, добронамереност и лична отговорност.
2. Личната отговорност на ученика означава:
- Да усвоява учебното съдържание;
- Да присъства в учебните часове, да не закъснява, да не напуска без разрешение часа, да не пречи на учебния процес;
- Да не оронва авторитета и достойнството на своите преподаватели и имиджа на училището;
- Да не решава конфликтите в училище с агресия;
- Да спазва Правилника за поведение в училище и да опазва училищната собственост;
- Да се съветва с  учители и родители при необходимост;
- Да оказва помощ на нуждаещите се;
- Да изисква информация по интересуващите го въпроси.
3. Право на ученика е да бъде зачитано мнението му и да бъде уважавано достойнството му.
4. Право на ученика е и да участва в ученически общности и групи по интереси.
5. Ученикът трябва да се стреми към добронамерени и приятелски отношения със съучениците си:
- Да не нарушава достойнството на другите с груби думи и изрази;
- Да изслушва и зачита различното мнение;
- Да опазва чуждите и свои вещи.

III. ЕТИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ
1. Родителската общност допринася за повишаване авторитета на училището и подпомага учителите в постигане целите на учебно-възпитателния процес.
2. Основни задължения на родителя /настойника/ ,регламентирани и от чл.210 на ЗПУО, са:
-    Да проявява постоянни грижи за доброто образование на своето дете;
-    Да следи и насърчава неговите успехи;
-    Да създава у детето положително отношение към училището и ученето през целия живот;
-    Да го съветва и осигурява всички възможности за творческото му развитие;
-    Съдейства за самостоятелното критично мислене на детето;
-     Съобразява се с индивидуалните потребности и желания на детето.
3. Семейството трябва да дава пример за разбирателство и добри отношения.
4. Задължение на родителя /настойника/ е да се интересува от мнението на учителите и да се съобразява с тях.
5. Родителят трябва да упражнява контрол и да налага своя авторитет без насилие, като зачита достойнството на детето и спазва основните му права.
6. Родителят възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, инициативност и свободолюбие.
7. Родителят трябва да се стреми да решава конфликтите спокойно и в контакт с всички членове на училищната общност.
8. Родителят подготвя детето за живота и има една основна морална задача – да създава ценности и да ги предава на следващите поколения.
9. Родителят активно участва чрез личния си пример в изграждането авторитета на учителите.
10. Родителят не се намесва при взимане на професионални решения и не създава конфликтни ситуации .
11. Родителят е част от общ родителски колектив и изгражда добронамерени взаимоотношения с останалите родители.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО, ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДПОМАГАЩИ РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА“ПАНАЙОТ ПИПКОВ” – ПЛЕВЕН
Всички членове на Училищното настоятелство и Обществения съвет на училището се ръководят в действията си от Закона за предучилищното и училищно образование, от уставите на организациите и Правилника за вътрешния ред на НУИ “П.Пипков”, гр.Плевен, като спазват следните етични норми и правила:
-    Предприемат законосъобразни действия според предоставените им правомощия за подпомагане развитието на учебното заведение;
-    Контролират дейността на училищната институция като се водят от принципите за доброволност, прозрачност и коректност;
-    Създават предпоставки за творчество и инициативност;
-    Не допускат отношения на зависимости между членовете на Училищната общност.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Правилата на поведение, съдържащи се в този Етичен кодекс, са неизменна част от ежедневната дейност на училищната общност.
2. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законност на действията и защита от неоснователни обвинения.
3. Чрез спазване на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от Педагогически съвет се допринася за изграждането и утвърждаването на положителен образ на НУИ “П.Пипков” в град Плевен.
4. Настоящият кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване.
5. При нарушения на Етичния кодекс на училищната общност ще бъде свикана етичната комисия за разглеждане  на случая и санкциониране.